Rakennus- ja suunnittelupalvelu
Kinnunen Oy

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy

Raken­nus- ja suun­nit­te­lu­pal­ve­lu Kin­nu­nen Oy on Kajaa­nis­sa
toi­mi­va raken­nusa­lan yri­tys, joka työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä noin 10 henkilöä. 

Olem­me luo­tet­ta­va yhteis­työ­kump­pa­ni ja tavoit­tee­nam­me on aina toi­mia laa­tu edel­lä kustannustehokkaasti.

Yri­tyk­sen pää­asial­li­seen toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat raken­nus- ja remontointipalvelut. 

Kaut­tam­me saat myös raken­nus- ja korjaussuunnitelmat.

Asiak­kai­tam­me ovat niin talo­yh­tiöt, yri­tyk­set kuin
yksi­tyis­asiak­kaat.

Pys­tym­me tar­joa­maan hank­kee­seen koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lun suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen, avai­met käteen -peri­aat­teel­la.
Oma­toi­mi­ra­ken­ta­jal­le pys­tym­me tar­joa­maan raken­nus­lu­pa­pii­rus­tuk­set, suun­nit­te­lun sekä mah­dol­li­sen hank­keen toteutuksen.

Talo­yh­tiöil­le suo­ri­tam­me mm. par­ve­ke- ja
jul­ki­si­vu­kor­jauk­sia, lin­ja­sa­nee­rauk­sia sekä raken­nuk­sen kengitystöitä.

Palvelut

Rakennuspalvelut

Jälleenmyynti ja asennuspalvelut

Kuntotarkastukset ja rakennusuunnittelu

Taloyhtiöille