Jälleenmyynti ja asennuspalvelut

Par­ve­ke- ja terassilasitus

Yri­tyk­sen apu­toi­mi­ni­me­nä on toi­mi­nut vuo­des­ta 2014 asti Kai­nuun Lasi­mes­ta­rit, jon­ka kaut­ta saa­ta­vil­la on laa­duk­kai­ta ja koti­mai­sia Alu­tec Oy:n teras­si- ja par­ve­ke­la­si­tuk­sia, alu­mii­ni­kai­tei­ta sekä alumiiniovia.

Alla ole­vis­ta lin­keis­tä pää­set tutus­tu­maan tar­kem­min tuotteisiin:

Par­ve­ke­la­si­tus Alu­tec A3 www.alutec.fi/parvekelasitukset

Teras­si­la­si­tus Alu­tec A5 www.alutec.fi/terassilasitus

 

Kaih­ti­met

Skan­di­naa­vi­nen design on val­loit­ta­nut sisus­ta­jien sydä­met ja samaa hen­keä huo­kuu myös Visor kaih­din, jol­la kor­vaat esi­mer­kik­si van­hat säle­kaih­ti­met kai­kis­sa kodin tilois­sa, oli kysees­sä sit­ten par­ve­ke, teras­si tai koti­si sisätilat.

Tutus­tu tuot­tei­siin osoit­tees­sa www.visor.fi

 

Keit­tiö- ja säilytyskalusteet

Kaut­tam­me laa­duk­kaat Mel­la­no Oy: keit­tiö- ja säi­ly­tys­ka­lus­teet suo­raan Lapin­lah­den teh­taal­ta ilman väli­kä­siä. Tuot­teet voi­daan toi­mit­taa täy­sin val­miik­si asen­net­tui­na tai vaih­toeh­toi­ses­ti asia­kas voi kasa­ta ja asen­taa kalus­teet itse.

Kalus­te­va­li­koi­maam­me voit­te tutus­tua lisää osoit­tees­sa mellano.fi