Kuntotarkastukset ja rakennussuunnittelu

Asun­to­kau­pan kuntotarkastus 

Luo­tet­ta­va ja puo­lu­ee­ton asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tus on sekä myy­jän että osta­jan etu. Kun­to­tar­kas­tus ja sen rapor­toin­ti teh­dään asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tuk­sen yhtei­sen toi­min­ta­mal­lin (YTM) ja asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tuk­sen suo­ri­tus­oh­jeen (KH 90-00394) mukaisesti. 

Asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tuk­sen voi tila­ta kiin­teis­tön tai asun­non omis­ta­ja, poten­ti­aa­li­nen osta­ja tai esi­mer­kik­si kiinteistönvälittäjä.

Asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tus aloi­te­taan pereh­ty­mäl­lä koh­teen tie­toi­hin ja asia­kir­joi­hin, kuten raken­nus­pii­rus­tuk­siin. Tar­kas­tuk­sen alus­sa myös kes­kus­tel­laan asun­to­kau­pan osa­puo­lien kans­sa tar­kas­tuk­sen sisäl­lös­tä ja reu­naeh­dois­ta, sekä laa­di­taan tarkastussuunnitelma.

Oma­ko­ti­ta­lon tar­kas­tuk­seen kuluu aikaa koh­teen omi­nais­piir­teis­tä, kuten raken­nuk­sen iäs­tä ja koos­ta riip­puen, 3-8h. Mikä­li raken­nuk­ses­sa on tun­net­tu­ja ris­ki­ra­ken­tei­ta tai epäil­lään vau­rio­ta, teh­dään tar­kas­tuk­ses­sa pie­ni­muo­toi­sia raken­nea­vauk­sia (1-2kpl) raken­nuk­sen omis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la. Mah­dol­li­sis­ta lisä­tut­ki­mus­tar­peis­ta kes­kus­tel­laan omis­ta­jan kans­sa, ja niis­tä teh­dään eril­li­nen sopimus.

Tar­kas­tuk­ses­ta laa­di­taan kir­jal­li­nen raport­ti kuvi­neen, jos­sa esi­te­tään koh­teen perus­tie­dot, teh­dyt havain­not ja esi­te­tään suo­si­tuk­set ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set. Raport­ti ei kui­ten­kaan ole kor­jaus­suun­ni­tel­ma tai työ­se­li­tys, eikä sii­nä esi­te­tä kor­jaus­ten kustannusarviota.

Kun­to­tar­kas­tuk­sen tar­koi­tus on tuot­taa puo­lu­ee­ton­ta tie­toa raken­nuk­sen kun­nos­ta asun­to­kau­pan osapuolille. 

Raport­ti toi­mi­te­taan pää­sään­töi­ses­ti vii­kon sisäl­lä tar­kas­tuk­ses­ta (pl. ruuhka-ajat). 

Asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tuk­seen sisältyy:

-Koh­teen perus­tie­toi­hin ja asia­kir­joi­hin pereh­ty­mi­nen
-Kor­jaus­his­to­rian sel­vit­tä­mi­nen
-Raken­nuk­sen ais­tin­va­rai­nen tar­kas­tus
-Vesi­pis­tei­den tar­kas­tus ulkoa ja sisäl­tä
-Pie­ni­muo­toi­set raken­ne-avauk­set (1-2 kpl) kiin­teis­tön omis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la ris­ki­ra­ken­teis­ta ja vau­rio­epäil­lyis­tä
-Luo­tet­ta­va ja nopea rapor­toin­ti, ja sel­keät toimenpide-ehdotukset

Lisäk­si kaut­tam­me on mah­dol­lis­ta saa­da lain vaa­ti­ma ener­gia­to­dis­tus asun­to­kaup­paa varten.

Kos­teus­mit­taus 

Meil­tä saat myös kos­teus­mit­tauk­set
asun­to-osak­keen kaup­paa var­ten. Kos­teus­mit­tauk­sis­sa tar­kis­tam­me
ais­tin­va­rai­ses­ti kaik­ki asun­non vesi­pis­teet ja vesi­ka­lus­tei­den toi­min­nan, ja
mit­taam­me pin­ta­kos­teu­de­no­soit­ti­mel­la mär­kä­ti­lat. Raport­ti kos­teus­mit­tauk­ses­ta
toi­mi­te­taan pää­sään­töi­ses­ti saman päi­vän aikana. 

Kun­to­tut­ki­muk­set

Jos raken­nuk­sen jon­kin osa-alu­een kun­toa ei kun­toar­vion mene­tel­mil­lä saa­da luo­tet­ta­vas­ti sel­vil­le, voi kun­toar­vion teki­jä esit­tää teh­tä­väk­si tar­kem­paa kun­to­tut­ki­mus­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa raken­tei­ta jou­du­taan avaa­maan tar­kem­pia tut­ki­muk­sia var­ten. Myös asbes­ti­kar­toi­tus on erään­lai­nen kuntotutkimus.

Kor­jaus­suun­ni­tel­mat

Suo­ri­tam­me tar­vit­taes­sa myös mui­ta vau­rio­tar­kas­tuk­sia ja teem­me tar­vit­ta­vat kor­jaus­suun­ni­tel­mat vau­rioi­den kor­jaa­mi­sek­si. Kaut­tam­me on myös saa­ta­vil­la kor­jaus­työt erias­teis­ten vau­rioi­den korjaamiseen.

Ener­gia­to­dis­tus

Kaut­tam­me saat­te ener­gia­to­di­tus­ken uuteen tai van­haan raken­nuk­seen helposti. 

Raken­nus­pii­rus­tuk­set

Pien­ta­lon raken­nus­lu­pa­pii­rus­tuk­set muo­dos­tu­vat ase­ma-, poh­ja- ja jul­ki­si­vu­piir­rok­sis­ta, raken­nuk­sen leik­kaus­pii­rus­tuk­ses­ta sekä raken­ne­leik­kauk­ses­ta. Käy­tet­tä­vis­säm­me on CAD-ohjel­mat kuvien piirtämiseen

Kun­to­tar­kas­tuk­sis­ta, kos­teus­mit­tauk­sis­ta ja ener­gia­to­dis­tuk­ses­ta voit­te pyy­tää lisätietoja:

Jen­ni Kit­ti
Raken­nusin­si­nöö­ri AMK
050 3082 902
jenni.kitti@rspk.fi