Kuntoarviot ja rakennussuunnittelu

Asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tus

Oikein teh­ty, perus­teel­li­nen kun­to­tar­kas­tus tuo osal­taan tur­vaa asun­to­kaup­paan. Osta­jal­le kun­to­tar­kas­tus antaa koko­nais­val­tai­sen kuvan talon kun­nos­ta ja mah­dol­li­sis­ta vir­heis­tä. Vas­tuu kiin­teis­tö­kau­pas­sa on vii­si vuot­ta, joten myös myy­jän kan­nal­ta on hyvä, että mah­dol­li­set ongel­ma­koh­dat tule­vat esil­le jo ennen asun­non myyn­tiä.

Kun­to­tut­ki­muk­set

Jos raken­nuk­sen jon­kin osa-alu­een kun­toa ei kun­toar­vion mene­tel­mil­lä saa­da luo­tet­ta­vas­ti sel­vil­le, voi kun­toar­vion teki­jä esit­tää teh­tä­väk­si tar­kem­paa kun­to­tut­ki­mus­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa raken­tei­ta jou­du­taan avaa­maan tar­kem­pia tut­ki­muk­sia var­ten. Myös asbes­ti­kar­toi­tus on erään­lai­nen kun­to­tut­ki­mus.

Kor­jaus­suun­ni­tel­mat

Suo­ri­tam­me tar­vit­taes­sa myös mui­ta vau­rio­tar­kas­tuk­sia ja teem­me tar­vit­ta­vat kor­jaus­suun­ni­tel­mat vau­rioi­den kor­jaa­mi­sek­si. Kaut­tam­me on myös saa­ta­vil­la kor­jaus­työt erias­teis­ten vau­rioi­den kor­jaa­mi­seen.

Raken­nus­pii­rus­tuk­set

 

Pien­ta­lon raken­nus­lu­pa­pii­rus­tuk­set muo­dos­tu­vat ase­ma-, poh­ja- ja jul­ki­si­vu­piir­rok­sis­ta, raken­nuk­sen leik­kaus­pii­rus­tuk­ses­ta sekä raken­ne­leik­kauk­ses­ta. Käy­tet­tä­vis­säm­me on CAD-ohjel­mat kuvien piir­tä­mi­seen.